Till nyhetslistan

70894231_2644601798894106_2168596921248120832_o-3.jpg Ingå församlings logo

Ingå församlings verksamhet fram till 31.1.2021

7.1.2021 11.15

Ingå församling anpassar sin verksamhet enligt de direktiv och rekommendationer som regeringen, THL, avi, kyrkostyrelsen och domkapitlet har gett ut.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är sådan i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §).

Gudstjänsterna i Ingå församling förrättas i kyrkan, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. Högst 10 personer får samtidigt befinna sig i kyrkorummet, så bara de som medverkar i gudstjänsten kan finnas på plats. Gudstjänsten streamas och direktsänds så att församlingsborna kan delta genom församlingens elektroniska kanaler (hemsidan, Ingå församlings Facebook sida och YouTube).

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Också kyrkliga förrättningar skall dock ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan med hänvisning till pastorala skäl de närmaste anhörigas antal uppgå till fler än 10 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i en kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid en förrättning skall ett 2-meters säkerhetsavstånd upprätthållas. Händerna skall tvättas eller desinficeras före förrättningen börjar. Vid en förrättning skall andningsskydd användas.

Verksamhet i församlingen

All fritidsverksamhet för vuxna är avbruten tillsvidare. Fritidsverksamhet för barn och ungdomar (under 20 år), vilken sker inomhus, avbryts tillsvidare.

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar (under 20 år), vilken sker utomhus, kan fortsätta.

Beslutsfattning i församlingen 

Begränsningen om 10 personer gäller inte förtroendeorganen i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Vid sammanträdena bör man fästa särskild uppmärksamhet vid säkerhetsarrangemangen. Kyrkolagen tillåter inte för tillfället elektroniska sammanträden.

Kyrkoherden besluter på lokalt plan om hur man följer direktiv angående corona-epidemin och avgör i olika situationer som uppstår i församlingen hur man tolkar direktiven.

Kom ihåg:

1. Gå till coronatest om du får symptom och håll dig hemma.

2. Håll 1-2 meters avstånd till andra människor

3. Iaktta noggrann hygien speciellt då du hostar och nyser

4. Använd andningsskydd då du inte kan hålla avstånd

5. Ta i bruk koronablinkern på din telefon

 

Tom Sjöblom, kyrkoherde

Ingå församling