Dop

Dopet är en glädjefest

I dopet blir det tydligt vilken ställning alla mänskor, och särskilt barnen, har inför Gud.  Han vill se oss som sina barn, skapade till hans avbild, med sin viktigaste tillhörighet hos honom. Varje barn som föds hit till världen är unikt och en gåva av Gud. För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Dopet är ett sakrament som betyder att det är en helig handling som Jesus Kristus har instiftat. Dopet är en påminnelse om att Jesus lyfte upp barnen i sin famn, lade händerna på dem och välsignade dem. Det blev tydligt att de tillhör Gud.

Genom dopet blir ert barn medlem i församlingen. Föräldrar, faddrar och församling bär gemensamt ansvar för att barnen också skall få lära känna Jesus Kristus och växa in i församlingens gemenskap. Kyrkan ser det naturligt att barn till kristna föräldrar skall döpas. Vid dopet är det viktigt att föräldrarna lovar att ge barnet en kristen uppfostran. Därför finns en fråga om just detta med bland de frågor som ställs till föräldrarna och faddrarna i dopritualen.

Var sker dopet?

Dopet kan hållas i någon av församlingens kyrkor, Ingå kyrka eller Degerby kyrka. Dopet kan också ske i församlingshemmet, på Prästgården, eller i hemmet eller i samband med en högmässa i kyrkan. I det sistnämnda fallet har församlingen möjlighet att vara med och får välkomna en ny församlingsmedlem.

Dopet förrättas av någon av församlingens präster eller någon annan präst som föräldrarna själva kan ta kontakt med. Ifall föräldrarna väljer en annan präst än den egna församlingens vid dopet fås dopattest, fadderbrev och dopljus från församlingskansliet.

Faddrar

Barnet behöver minst en fadder som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och är konfirmerad.

Dopkolt

Församlingen har egna dopkoltar som får lånas och användas kostnadsfritt vid dopet. Dopkolten bokas på församlingskansliet.


Dopsamtal

När dopet har bokats kommer dopprästen att ringa det telefonnummer som har uppgetts vid bokningen. Dopsamtalet kan hållas i församlingskansliet eller hemma. Med dopprästen kan man diskutera allt som har med dopet att göra, som gäller barnets namn, psalmer, musik och sånger vid dopet, faddrar.

Vuxendop

Vi förknippar oftast dop med barn, men även större barn, ungdomar och vuxna kan döpas. De får först undervisning i kristen tro, ofta i samband med skriftskola och konfirmation. Kyrkan förrättar dock inte omdop.

Praktiska råd

  • Ring till församlingskansliet och kom överens om doppräst, tidpunkt och plats.
  • Ta med blanketten som skickats hem där uppgifter om faddrar och dop skall fyllas i till dopsamtalet. Fyll i uppgifterna om barnet, föräldrarna och faddrarna. Om registrering av barnet gjorts före dopet (t.ex på grund av behov av pass) fylls uppgifterna i en annan blankett som fylls i vid samtalet och också kan fås på kansliet.
  • Välj faddrar på förhand och kolla upp med prästen eller kansliet om du är osäker om de fyller kriterierna.

När dopet är bokat blir du uppringd av prästen, och ni kommer överens om när dopsamtalet sker. I detta skede är det bra att presentera de frågor som finns.

Val av namn

Nya bestämmelser om för- och efternamn har trätt ikraft vid ingången av år 2019.

Enligt den nya lagen kan man välja fyra förnamn i stället för tre och efternamnskombinationer tillåts. Den tid inom vilken ett barn ska ges ett namn har förlängts, från två månader till nuvarande tre månader efter födelsen.

Mer information här:
Justitieministeriets pressmeddelande 12.12.2018Öppna länk i ny flik
Makars efternamn och barns efternamn –broschyrÖppna länk i ny flik
Lag om för- och efternamn 946/2017Öppna länk i ny flik

Dop