Beslutsfattande i Ingå församling

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingarnas ekonomi. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval. Mandatperioden är 4 år. Nästa församlingsval hålls hösten 2022.

Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för kyrkofullmäktige. Medlemmarna väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 2 år. Som ordförande fungerar kyrkoherden.

Möten hösten 2022

Kyrkorådets möten hålls 25.8.2022, 22.9.2022, 27.10.2022 och 24.11.2022.

Kyrkofullmäktiges möten hålls 6.10.2022 och 8.12.2022.