Beslutsfattande i Ingå församling

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingarnas ekonomi. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval. Mandatperioden är 4 år.

Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för kyrkofullmäktige. Medlemmarna väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 2 år. Som ordförande fungerar kyrkoherden.

 

Kyrkofullmäktiges sammanträden hösten 2023 kl 18:

12.10.2023

  7.12.2023

 

 

Kyrkorådets sammanträden hösten 2023 kl 18:

24.8.2023

28.9.2023 

26.10.2023

23.11.2023.