Beslutsfattande i Ingå församling

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingarnas ekonomi. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval. Mandatperioden är 4 år. Nästa församlingsval hålls hösten 2022.

Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för kyrkofullmäktige. Medlemmarna väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 2 år. Som ordförande fungerar kyrkoherden.

Möten år 2022

Kyrkorådets möten hålls 27.1.2022, 24.2.2022, 24.3.2022, 28.4.2022 oc 19.5.2022.

Kyrkofullmäktiges möten hålls 3.3.2022 och 5.5.2022.