Ämbetsbevis och släktutredningar

Du kan beställa ämbetsbevis och släktutredningar på följande sätt:

- Privatperson:
i ev.luth. kyrkans e-tjänst Beställ ämbetsbevisÖppna länk i ny flik

- Organisation (t.ex. bank, advokatbyrå):
genom att fylla i en elektronisk blankett

- per telefon (09) 2219 030

- via e-post inga.kansli@evl.fi

Det finns två typer av ämbetsbevis

I ett ämbetsbevis med personuppgifter antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar. Ämbetsbevisets leveranstid 1-2 dagar.

Ämbetsbevis i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbeviset antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbeviset. Släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. Släktutredningens leveranstid 1-3 veckor.

Släktutredningar görs på basis av kyrkans medlemsregister och kyrkböcker

Församlingarna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka har tagit i bruk ett medlemsregister som är gemensamt för hela kyrkan. I medlemsregistret finns uppgifter om församlingsmedlemmens anhöriga (äktenskap, barn, föräldrar). De här uppgifterna motsvarar informationen i befolkningsdatasystemet.

Församlingarna var medlemmarnas officiella folkbokföringsmyndighet fram till 1.10.1999. Sedan dess har församlingarnas medlemsregister regelbundet uppdaterats via befolkningsdatasystemet. Kyrkans gemensamma medlemsregister innehåller tillsvidare inte täckande uppgifter om gamla händelser, utan de uppgifterna finns fortfarande i församlingens gamla kyrkböcker. I praktiken innebär det här att

- man för bouppteckning beställer en släktutredning över den avlidna från den församling som den avlidna var medlem i vid sin död, dvs den senaste församlingen.

- den senaste församlingen ger ett ämbetsbevis som täcker den avlidnas familjeuppgifter till 1.10.1999.

- utöver den senaste församlingens behöver inga skilda intyg beställas från andra församlingar där den avlidna eventuellt varit medlem i efter 1.10.1999.

- för perioden före 1.10.1999 beställs ämbetsbevis för den avlidna retroaktivt från de församlingar eller andra register där den avlidna har varit skriven sedan han/hon fyllde 15 år.

Avgifter för ämbetsbevis 

Avgifterna för ämbetsbetyg är fr.o.m. 1.1.2020 i enlighet med kyrkostyrelsens cirkulär följande:

För ett intyg debiteras 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter eller ur kyrkböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt.

För ett intyg debiteras 30 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkböcker i bokform och det inte är fråga om intygets huvudpersons enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt. Om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg. 

För ett levnadsintyg, dvs. ett intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter, debiteras 9 euro. 

För utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska debiteras 9 euro. 

För en kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna debiteras 9 euro. 

Avgifter för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning 

Grundavgiften för intyg för släktforskning eller vetenskaplig forskning är 45 euro. Om upprättandet av intyget tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. 

Avgiftsfria intyg 

Avgiftsfria intyg är sådana intyg vars avgiftsfrihet baserar sig på någon gällande lag. 

Expeditionsavgift 

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både faktureringen och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post - och banktjänster. För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.