Ingå församlings officiella anslagstavla

Ingå församlings beslut ligger fr.o.m. 1.7.2023 framlagda till påseende på vår webbsida.

Enligt den nya kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023), som trätt i kraft 1.7.2023, skall sådana beslutsprotokoll som förts vid församlingens beslutsorgan samt tjänstemannabeslut, finnas officiellt framlagda och tillgängliga med anvisningar om rättelseyrkande och besvärsanvisning efter att protokollet justerats i det allmänna datanätet på församlingens egna webbsida.

KUNGÖRELSE

Uppmaning om iståndsättning av gravar vars skötsel försummats

På Ingå begravningsplats finns gravar vars skötsel har försummats. Den som innehar gravrätten till en grav vars skötsel har försummats är förpliktigad att iståndsätta graven före 30.9.2024. Gör han eller hon inte det, kan gravrätten förklaras förverkad. En förteckning med platsnummer över ifrågavarande gravar finns på församlingens hemsida www.ingaforsamling.fi samt på församlingens anslagstavla. Gravarna som uppmanas att iståndsättas har utmärkts med ett meddelande på graven. Tilläggsuppgifter ger församlingskansliet må-to 9-12, tfn 09-2219 030 eller inga.kansli@evl.fi.

 

Kyrkorådet i Ingå församling 24.8.2023

OSKÖTTA GRAVAR 2023

I 142, I 149, I 151e

II 7, II 11-12, II 37, II 58, II 77, II 110, II 129, II 137, II 147-148, II 179, II 183, II 185, II 188, II 194B

III 5-6, III 9, III 12, III 49, III 78, III 157, III 244

IV 61, IV 72

V 15 4

VII 2 7-8, VII 8 19, VII 8 29-31, VII 10 25, VII 12 23-24, VII 13 13, VII 13 14, VII 13 15-17,  VII 14 3-4, VII 14 18, VII 15 4, VII 15 16, VII 16 9, VII 16 27, VII 17 24, VII 18 6-7, VII 19 9, VII 19 30-32

VIII 4 5-6, VIII 4 7-8, VIII 11 3, VIII 11 8, VIII 29 4-5, VIII 31 5-6, VIII 32 5-6, VIII 34 4

IX 4 7, IX 9 10

X 21 4-5, X 24 1-2

XI 4 20, XI 4 21-22

KYRKOFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

KYRKORÅDETS PROTOKOLL

- 24.8.2023 inklusive besvärsanvisning

 

KYRKORÅDETS FÖREDRAGNINGSLISTA

- 28.9.2023

TJÄNSTEMANNABESLUT

LEDIGA TJÄNSTER

- Ungdomsarbetsledare