Ingå församlings officiella anslagstavla

Ingå församlings beslut ligger fr.o.m. 1.7.2023 framlagda till påseende på vår webbsida.

Enligt den nya kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023), som trätt i kraft 1.7.2023, skall sådana beslutsprotokoll som förts vid församlingens beslutsorgan samt tjänstemannabeslut, finnas officiellt framlagda och tillgängliga med anvisningar om rättelseyrkande och besvärsanvisning efter att protokollet justerats i det allmänna datanätet på församlingens egna webbsida.

 

Tjänstemannabeslut

På webbsidorna publiceras enligt den nya kyrkolagen (652/2023) och kyrkoordningen (657/2023) officiella tjänstemannabeslut, som också  församlingsmedlemmar har rätt att söka ändring i.  Tjänsteinnahavarnas beslutsprotokoll hålls offentligt framlagda till påseende efter att beslutet har gjorts och de är framlagda under tidsfristen  för anförande av besvär.

Vid framläggandet av protokoll och beslut ska beaktas de ärenden som eventuellt är sekretessbelagda enligt kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och någon annan lag. Sekretessbelagda ärenden ska inte publiceras på nätet.

Till framlagda tjänstemannabeslut fogas anvisningar om hur man begär omprövning. En församlingsmedlem anses ha fått kännedom om ett beslut sju dagar efter att protokollet har publicerats i det allmänna datanätet (KL 10:24,2). Tid för sökande av ändring är 14 dagar.

Tjänstemän i Ingå församling som är berättigade att göra tjänstemannabeslut:

- Kyrkoherden

- Ekonomichefen.

Enligt kyrkolagen får omprövning begäras och kyrkobesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), samt av en församlingsmedlem i fråga om beslut av församlingsmyndigheten, om inte rätten att söka ändring särskilt har begränsats.

 

 

KUNGÖRELSE

Uppmaning om iståndsättning av gravar vars skötsel försummats

På Ingå begravningsplats finns gravar vars skötsel har försummats. Den som innehar gravrätten till en grav vars skötsel har försummats är förpliktigad att iståndsätta graven före 30.9.2024. Gör han eller hon inte det, kan gravrätten förklaras förverkad. En förteckning med platsnummer över ifrågavarande gravar finns på församlingens hemsida www.ingaforsamling.fi samt på församlingens anslagstavla. Gravarna som uppmanas att iståndsättas har utmärkts med ett meddelande på graven. Tilläggsuppgifter ger församlingskansliet må-to 9-12, tfn 09-2219 030 eller inga.kansli@evl.fi.

Kyrkorådet i Ingå församling 24.8.2023

OSKÖTTA GRAVAR 2023

I 142, I 149, I 151e

II 7, II 11-12, II 37, II 58, II 77, II 110, II 129, II 137, II 147-148, II 179, II 183, II 185, II 188, II 194B

III 5-6, III 9, III 12, III 49, III 78, III 157, III 244

IV 61, IV 72

V 15 4

VII 2 7-8, VII 8 19, VII 8 29-31, VII 10 25, VII 12 23-24, VII 13 13, VII 13 14, VII 13 15-17,  VII 14 3-4, VII 14 18, VII 15 4, VII 15 16, VII 16 9, VII 16 27, VII 17 24, VII 18 6-7, VII 19 9, VII 19 30-32

VIII 4 5-6, VIII 4 7-8, VIII 11 3, VIII 11 8, VIII 29 4-5, VIII 31 5-6, VIII 32 5-6, VIII 34 4

IX 4 7, IX 9 10

X 21 4-5, X 24 1-2

XI 4 20, XI 4 21-22

KYRKOFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

07.03.2024 + besvärsanvisning

 

KYRKOFULLMÄKTIGES FÖREDRAGNINGSLISTA

 

KYRKORÅDETS PROTOKOLL

21.3.2024 + besvärsanvisning

 

 

KYRKORÅDETS FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

TJÄNSTEMANNABESLUT