KUNGÖRELSE

Uppmaning om iståndsättning av gravar vars skötsel försummats

På Ingå begravningsplats finns gravar vars skötsel har försummats. Den som innehar gravrätten till en grav vars skötsel har försummats är förpliktigad att iståndsätta graven före 30.9.2024. Gör han eller hon inte det, kan gravrätten förklaras förverkad. En förteckning med platsnummer över ifrågavarande gravar finns på församlingens hemsida www.ingaforsamling.fi samt på församlingens anslagstavla. Gravarna som uppmanas att iståndsättas har utmärkts med ett meddelande på graven. Tilläggsuppgifter ger församlingskansliet må-to 9-12, tfn 09-2219 030 eller inga.kansli@evl.fi.

 

Kyrkorådet i Ingå församling 24.8.2023

gravstenar

Seija Korhonen

Seija Korhonen

Ekonomichef

seija.korhonen@evl.fi

050 310 0211

(09) 221 90313

Bollstavägen 2 A

10210 Ingå